Denumirea asociației. Forma juridică

Denumirea integrală este Asociaţia “Accentul circumflex” Bacau Denumirea prescurtată este ACBC. Forma juridică a asociaţiei Asociaţia Accentul circumflex se constituie în baza legii nr. 246/2005 Asociaţia “Accentul circumflex”este o organizaţie prin care mai multe persoane pun în comun, în mod permanent, contribuţia lor materială, cunoştinţele şi activitatea lor, pentru realizarea unui scop care nu urmăreşte foloase pecuniare sau patrimoniale Asociaţia “Accentul circumflex” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, ai cărei membri fondatori sunt: Angela Sterpu - profesor ( presedinta asociatiei ), Angela Gînță - profesor, Anișoara Nechifor - profesor Asociaţia “Accentul circumflex” este persoană juridică română de drept privat, fiind inregistrata in Registrul National ONG cu nr. 3927/180/2017.

Scopul asociației

 • Promovarea marilor culturi ale lumii in România si a culturii romanesti in lume in randul adultilor si a sistemelor culturale in sine favorizand  formarea continua a adultilor si schimburile intre acestia.;
 • Promovarea unei culturi educaționale democratice în România prin susținerea dezvoltării unui sistem de educație și formare deschis și transparent, caracterizat prin competiție onestă și cooperare și prin încurajarea inițiativei individuale și a inovației;
 • Îmbunătățirea calității actului educațional în general și asigurarea de resurse umane înalt calificate pentru învățământ, cultura, tineret ,sport și pentru alte domenii;
 • Promovarea inițiativelor care vizează egalitatea șanselor prin educație și formare, dezvoltarea unor modele replicabile de implicare mai largă a comunității în viața culturala a comunitatii si in viata școlii și implementarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții  pe scara cat mai larga;
 •  Promovarea și dezvoltarea de proiecte și programe finantate din fonduri europene si alte fonduri in vederea asigurarii de conditii optime invatarii,de perfecționare profesională si formare continua a adulților în România, care să asigure sporirea calității pregătirii elevilor din învățământul preuniversitar și a studenților din învățământul universitar, a pregătirii profesionale a angajaților debutanți din învățământ și a angajaților din alte domenii, pentru a face față cerințelor de integrare socio-profesională optimă la locul de muncă cf standardelor europene.
 • Promovarea și apărarea cu orice pret a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în principal a libertății conștiinței și a dreptului la liberă exprimare.

Activitățile asociație

 • Organizarea de cursuri de formare și dezvoltare profesonală inițială și continuă a adulților, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice asupra problemelor legate de educație și formare, potrivit legii
 • Derularea de activități de dezvoltare profesională și de perfecționare continuă a cadrelor didactice și a altor categorii profesionale
 • Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative proprii, precum și colaborarea la reviste naționale și internaționale de profil, pentru asigurarea obiectivelor propuse
 • Acordarea de consultanță și consiliere tuturor celor interesați în domeniile respectării drepturilor omului legate de: cariera profesională, piața muncii, drepturile angajatului, dezvoltării conștiinței civice, cerintele educative special, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică
 • Oferirea de servicii de consultanță și expertiză de specialitate în scrierea și implementarea de proiecte
 • Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu instituții, organizații, asociații, persoane fizice și juridice din țară și străinătate
 • Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării unor proiecte și acțiuni de profil
 • Accesarea de fonduri interne și externe prin proiecte locale, regionale, naționale și europene în domeniul educațional și în domeniul formării și dezvoltării profesionale
 • Dezvoltarea unui cadru formal pentru colaborarea cu toți partenerii implicați în formarea profesională a tinerilor pe parcursul studiilor preuniversitare, universitare și post-universitare (școli, inspectorate școlare, case ale corpului didactic, universități, Institutul de Științe ale Educației, Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului, British Council, Cedu 2000+, ș.a), realizarea unor protocoale de colaborare cu aceste instituții